• Thông tin sản phẩm

Nút đơn
(Tiếng anh là Knot)
Lưới chuẩn không gút
Lưới không gút


a - Inch để đo khi kéo dài.
b - Milimeter do khoảng cách từ gút đến gút tiếp theo
c - Số lượng gút : 6 TM
Bằng số mặt lưới

Bằng met, feet, yard trong đo khi kéo căng lưới

đơn hoặc đôi