• Lịch Sử Phát Triển

Sơ Lược

Đạt được giấy phép đầu tư của I là doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu giữa ngành công nghiệp cùng loại.

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài..

Mở rộng lần thứ nhất bằng cách tăng vốn.

Đổi tên công ty thành NAM YANG FISHING NET CO., LTD

Đầu tư để nhập khẩu máy dệt lưới , máy se chỉ , máy sản xuất chỉ cước từ Hàn Quốc & Nhật Bản.